Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị  giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW  của Bộ Chính  trị về đẩy mạnh học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), được  tổ chức  ngày 17/4, tại thành phố Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương phối  hợp với Tỉnh  ủy Bắc Giang với sự tham dự của đồng  chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên  Bộ Chính trị, Bí thư  Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;  đại diện 28 Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía  Bắc và 5 Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Năm nay là năm thứ ba từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, các địa phương, bộ, ngành trên cả nước đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, khóa XII.

Việc thực  hiện  Chỉ thị  05 đã trở thành nhiệm  vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh  mẽ trong nhận  thức và hành  động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn như phong trào “Làm theo Bác – thi đua giành ba nhất” của Quân ủy Trung ương; mô hình  “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân  dân phục vụ” ở Hà Nam…

Công tác kiểm điểm  tự phê  bình  và phê bình từng bước thực chất hơn, dần khắc phục được sự nể nang, né tránh, ngại va chạm, qua đó nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, đạo đức, lối sống được đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên,  việc thực hiện  Chỉ thị 05 còn một số hạn chế như: Việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan  tâm đúng mức; nội dung đăng ký, tu dưỡng làm theo Bác của nhiều  cán bộ, đảng viên  còn  chung  chung;  chất   lượng công tác kiểm tra, giám sát  còn hạn chế dẫn đến một số cán bộ, đảng viên suy thoái  về chính  trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống không  được phát  hiện sớm, kịp thời; công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền gương điển hình chưa tạo được ấn tượng sâu sắc trong xã hội…

Trong năm 2019 và năm 2020, để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào thực chất, tạo chuyển  biến mạnh  mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra phương hướng, nhiệm  vụ: Tiếp tục  quán  triệt  nâng cao nhận  thức về việc cần thiết  phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách của Bác trong tình  hình mới; đẩy mạnh thực hiện quy định của Ban Chấp hành  Trung ương về trách nhiệm  nêu  gương của  cán  bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc về xây dựng Đảng; gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng Chí Võ Văn Thưởng Phát Biểu Chỉ Đạo Hội Nghị

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân  tiêu biểu, điển hình  tiên tiến, cần làm tốt công tác giám sát, kiểm tra thực hiện Chỉ thị  05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận  Tổ quốc, các tổ chức chính  trị xã hội và nhân  dân  đối với việc tu  dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên.

Thảo luận  tại  hội nghị, các đại biểu đánh giá những mặt đã đạt được, chưa được, nguyên  nhân  và bài  học  kinh nghiệm  trong  thực  hiện  Chỉ  thị  05 thời gian qua. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Nhiều ý kiến đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng tuyên  truyền  về  những   tấm  gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên  các lĩnh  vực; các cách làm  hay, sáng tạo và bài học kinh nghiệm trong thực hiện  Chỉ thị 05; cụ thể hóa các phương  hướng, nhiệm  vụ và những biện pháp thực hiện Chỉ thị 05 trong những năm tiếp theo. Đồng thời, nhiều ý kiến đề nghị cho tái bản, xuất bản những  cuốn sách tập hợp những  câu chuyện về Bác để sử dụng trong sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo Bác. Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả các cấp, ngành, địa phương đã đạt  được trong thực hiện  Chỉ thị  05. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các Tỉnh ủy, Thành  ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên  truyền  thường xuyên, liên tục, hiệu quả, phát huy thế mạnh của các loại hình  tuyên  truyền  trong thực hiện Chỉ thị 05; tiếp tục học tập và quán triệt chủ đề năm 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; kết hợp chặt chẽ việc tự giác làm theo Bác và việc nêu  gương của cán  bộ, đảng viên; tăng  cường công tác  kiểm  tra, giám sát của các tổ chức Đảng.

Cùng với đó, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc  Trung ương đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng văn hóa nghĩa tình yêu thương đồng bào, đồng chí trong công tác và sinh hoạt. Tiến tới kỷ niệm 50 năm  thực  hiện  Di chúc  của Chủ tịch  Hồ Chí Minh, từng địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát lại để xác định được những  đột phá  trong tư tưởng, nội dung, cách làm, từ đó đề ra yêu cầu phù hợp với địa phương để thực hiện. Các Tỉnh ủy, Thành  ủy, Đảng ủy trực thuộc  Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng Đảng trong thời gian tới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *